Formele Zaken

Omdat we als Stichting ook externe financiering voor onze projecten zoeken geven we hier openheid van zaken over hoe we (willen) werken, en een aantal formele zaken.

Eerst de formele zaken:

  • St. SISL staat voor: Stichting Invulling Stad en Landschap
  • KvK nr 62054066
  • RSIN nr 854619902
  • adres: Esstraat 121, 7553 VJ Enschede
  • tel: 053-4361770 / 06-36073748 (secr, K. Roorda)
  • email: secretaris@sisl.info

Het bestuur bestaat uit:

  • voorzitter: Frank van Dam
  • secretaris: Klaas Roorda
  • penningmeester: Erik Odding

als stichting werken we volgens onze statuten en hanteren we een beleidsplan waarin taken, verantwoordelijkheden en beloning regelen.

Onze doelstelling;

zie Artikel 3 lid 1 van onze statuten: De stichting heeft ten doel het, al dan niet op eigen initiatief, verlenen van diensten aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen bij hun beleid ten aanzien van de ecologische en landschappelijke invulling van (tijdelijk) (on)gebruikte ruimten, in het bijzonder binnen en grenzend aan de bebouwde kom.

Toelichting: Als stichting verlenen we diensten; we zorgen dat impasses worden doorbroken, partijen bij elkaar komen en dat dingen worden gerealiseerd die zonder ons zouden blijven liggen speciaal waar het gaat om plekken die leeg of verwaarloosd zijn.

Ons beleid

Zie onderaan. In principe werkt de stichting onbezoldigd. Waar nodig huren we professionals in, waar mogelijk zetten we vrijwilligers in.

Onze projecten kenmerken zich door een brede aanpak waarin we zowel ecologisch en natuurtechnisch de “lege plekken” aanpakken, maar ook op gebied van fondsen werven en donaties als op het gebied van activiteiten teneinde meer mensen te laten genieten van de invulling van deze “lege” plekken.

Beleidsplan:

Deze opzet is de tweede aanzet; in de loop van de tijd zal deze verdiept en verbeterd moeten worden. Vooralsnog is het een leidraad voor ons werk. Geen wet van Meden en Perzen, maar een goede richtlijn.

richtlijn toelichting

Doelstelling

Als stichting verlenen we diensten; we zorgen dat impasses worden doorbroken, partijen bij elkaar komen en dat dingen worden gerealiseerd die zonder ons zouden blijven liggen Komt uit de doelstelling van onze stichting, zie Artikel 3 lid 1: De stichting heeft ten doel het, al dan niet op eigen initiatief, verlenen van diensten aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen bij hun beleid ten aanzien van de ecologische en landschappelijke invulling van (tijdelijk) (on)gebruikte ruimten, in het bijzonder binnen en grenzend aan de bebouwde kom.

 

De stichting zal zelf geen werkzaamheden uitvoeren. Zij fungeert als doorgeefluik. Zij aanvaardt de opdracht en laat de werkzaamheden uitvoeren door derden. De stichting heeft dus wel de juridische verantwoordelijkheid.

Financiering Stichting

Stichting bedruipt zichzelf middels donateurs en zoekt actief andere bronnen als subsidies en giften Donateurs geven geld (een jaarlijkse bijdrage)

Sponsors willen ook reclame kunnen maken, dat zoeken we niet

Donateurs zijn mensen of bedrijven die het werk van de Stichting (belangeloos) ondersteunen In eerste instantie alleen het Appèl van Twente, andere donateurs in onderling overleg zoeken en toelaten

 

We spreken af dat we de ondernemers die het initiatief genomen hebben tot het oprichten van deze stichting en de bestuursleden voorlopig donateur moeten zijn om de lopende kosten te dekken. Een jaarlijkse bijdrage van € 100 per persoon zal voldoende zijn.

Tweede bron van inkomsten is de project-afdracht van 5 a 10%
Bestuur werkt in principe zonder vergoeding Alleen in bijzondere gevallen kan voor gemaakte kosten en een deel van de uren een vergoeding worden verleend, gebaseerd op regels van de belastingdienst zoals uitgelegd op https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding

Financiële jaarverslagen

we zijn als stichting in 2015 gestart; dat levert een zeer bescheiden jaarverslag opvoor 2015;in 2016 zijn de eerste activiteiten ontplooit en in 2017 zijn we gestart met het daadwerkelijk beheer van de Kloostergaarde

Jaarrekening SISL 2015

Jaarrekening SISL 2016

 

 

Werkwijze projecten

Stichting realiseert haar doelstellingen door het voorbereiden en uitvoeren van projecten
Ontwikkelen in samenspraak met donateurs En anderen als gemeentes, provincie, eigenaren en bewoners
Zelfstandig financiering zoeken voor onze projecten Artikel 3 lid 2 De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven van fondsen en het verkrijgen van subsidies en andere financiële ondersteuning;
Stichting zoekt beste partijen voor voorbereiding en uitvoering van projecten Met name belanghebbenden en omwonenden zullen een rol moeten spelen bij de continuïteit van een project
Donateurs hebben voorrang bij uitvoering van werk, maar geen exclusiviteit De opdrachtgever (eigenaar van de grond) kan wat dat betreft eisen stellen
Min 5% afdracht van projecten voor overhead-kosten van de stichting De voornaamste bron van financiële middelen voor de Stichting zal een percentage zijn van de projecten die wij onder handen hebben. Wij brengen organisatiekosten in rekening. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de grootte van het project, maar zal tussen de 5 en 10 % van de projectsom liggen.

 

We moeten proberen zoveel mogelijk overhead kosten binnen de projecten (denk aan administratie, accountant, controles ed)

Per project stelt de stichting een stuurgroep in die belanghebbenden rond het project zo goed mogelijk vertegenwoordigt Teneinde de belangen van belanghebbenden zo goed mogelijk  recht te doen en daarmee de doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken

 

Omwonenden zijn veelal ook belanghebbend bij het in gebruik nemen van een ruimte. Door hen erbij te betrekken ontstaat draagvlak. Specifieke doelgroepen kunnen een vereiste zijn van een opdrachtgever of subsidient.

De voorzitter van de stuurgroep treedt op als opdrachtgever namens de stichting voor de projectleider
Per project stelt de stichting ook een projectleider aan Projectleider rapporteert aan de stuurgroep
Stichting neemt besluiten als opdrachtgever, middels voorzitter,
Per project per fase of belangrijke besluiten
Bij exploitatie op basis begroting / jaarplannen / jaarverslagen
Projecten werken met professionals en vrijwilligers Waar mogelijk zullen we werken met vrijwilligers. Die ontvangen geen vergoeding voor hun werk behalve voor bijzonder leidinggevende of coördinerende taken, gebaseerd op regels van de belastingdienst zoals uitgelegd op https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding
Waar het werk te zwaar of specialistisch is zetten we betaalde professionals in